Đóng

Quản lý

Mức hưởng Bảo hiểm y tế

– 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tức là 8.940.000 = 6 x 1.490.000 đối với năm 2020).

– 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

– 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với đối tượng khác.

Mức hưởng BHYT trái tuyến:

– Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước

– Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh


Tài liệu tham khảo:

– Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014 

– Nghị định 146/2018/NĐ-CP