Đóng

Lượng giá

Khám cổ chân – bàn chân

NHÌN

Dáng đi

Hình dạng cổ chân – bàn chân

Sự canh hàng


SỜ

Xương chày, mắt cá trong

Mỏm đế sên

Lồi củ xương ghe

Xương mác, mắt cá ngoài

Xoang cổ chân

Lồi củ nền xương bàn chân 5

Các xương cổ chân

Các xương bàn chân, khớp ngón chân

Cổ xương sên

Xương gót

Gân gót

Gân cơ chày sau, gân cơ gấp ngón cái dài

Gân cơ mác dài, mác ngắn

Gân cơ chày trước, cơ duỗi chung các ngón

Mạch mu chân. mạch chày sau


TẦM VẬN ĐỘNG CHỦ ĐỘNG VÀ THỤ ĐỘNG


THỬ CƠ BẰNG TAY


ĐỘ VỮNG CỦA KHỚP

Vẹo ngoài: dây chằng delta

Vẹo trong: dây chằng mác gót

Ngăn kéo trước: dây chằng mác sên trước

Xoay ngoài: gọng chày mác dưới


MỘT SỐ PHÉP KIỂM ĐẶC BIỆT

Độ rơ khớp (joint movement play)